GIAPPONE "Tour Kororo Red"

SPECIALE TOUR GARANTITO
Tokyo, Takayama, Shirakawa, Kanazawa, Nara, Kyoto

9 giorni / 8 notti                       da € 2465
GUIDA PARLANTE ITALIANO, minimo 2- massimo 12 partecipanti